Ve víru diagnostiky 7

Po roce jsme zpět! A s nadšením vám přinášíme již sedmý ročník jedinečné konference určené pro lékaře, sestry, zdravotní laboranty a další zdravotníky. 

Čeká na vás plný den zajímavých přednášek z klinické biochemie a lékařské hematologie, lékařské mikrobiologie a genetiky, klinické imunologie a alergologie a také z klinické péče 

To je konference Ve víru diagnostiky 7.  Buďte u toho!

Datum:
Odborný garant akce:
MUDr. Dana Hrubá, VIDIA-DIAGNOSTIKA spol. s r.o.
Místo:
O2 universum Praha

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je hodnocena 6 kredity.

Koupí vstupenky získáte:

  • 10 přednášek předních odborníků z řad laboratorní diagnostiky a klinické péče

  • možnost setkat se svými kolegy nad aktuálními tématy

  • prvotřídní catering a skvělou kávu během celého dne

Registrace
hexagon hexagon hexagon tube
Partneři akce:
Obrázek
Abbot
Obrázek
werfen
Obrázek
Medistyl Pharma
Obrázek
TestLine
Obrázek
Gennet
Obrázek
ds soft
Mediální partneři:
Obrázek
Zdravotnictví a medicína
Obrázek
ČSKB – Česká společnost klinické biochemie

Program

8:00
Celým dnem provází
MUDr. Soňa Šuláková
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

MUDr. Soňa Šuláková je vedoucí lékařkou neonatologického oddělení v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Absolvovala všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci a kromě svých širokých zkušeností právě v oblasti neonatologie je také známou moderátorkou odborných konferencí, ale třeba také pořadu Sama doma v České televizi.

Obrázek
moderátor
Zapnuto
8:30 - 9:00
Registrace účastníků
9:00 - 9:15
Úvodní slovo a zahájení konference
9:15 - 9:50
Genetika v klinické praxi
MUDr. Monika Koudová, MBA
GENNET, s.r.o.

MUDr. Monika Koudová je vedoucí genetického programu kliniky GENNET. Má specializovanou způsobilost v oboru Lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s 24 letou praxí. Je držitelem Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics (ASHG).

Obrázek
MK
Zapnuto
9:50 - 10:25
Jak biochemici ke screeningu karcinomu prostaty přišli
doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha

doc. Ing. Drahomíra Springer je vedoucí pracoviště imunoanalytických metod v centrální laboratoři ÚLBLD 1. LF UK a VFN a předsedkyní České společnosti klinické biochemie. Je absolventkou VŠCHT v Praze a postgraduální studium absolvovala na 1. LF UK v Praze. Specializuje se mimo jiné na činnosti v oblasti screeningu vrozených vývojových vad.

Obrázek
DS
Zapnuto
10:25 - 11:00
Co s podezřením na dávivý (černý) kašel v ordinaci?
Mgr. Jana Zavadilová
NRL pro pertusi a difterii, Státní zdravotní ústav

Mgr. Jana Zavadilová je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2007 pracuje ve Státním zdravotním ústavu v Praze, od roku 2009 je vedoucí Národní referenční laboratoře pro pertusi a difterii. Podílí se na řadě zahraničních a domácích publikacích a prezentacích v oblasti vyšetřovacích metod a surveillance pertuse a difterie. 

Obrázek
z
Zapnuto
11:00 - 11:30
Přestávka na kávu
Vypnuto
11:30 - 12:05
Kazuistiky z hematologie
MUDr. Markéta Šťastná Marková, CSc.
Transplantační jednotka a JIHeP, ÚHKT Praha

MUDr. Markéta Šťastná Marková absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Poté pracovala na III. Interní klinice a Oddělení klinické hematologie I. Interní kliniky VFN v Praze. Atestovala v oboru vnitřní lékařství a hematologie a krevní transfúze. Od roku 1999 pracuje na ÚHKT, jako klinický lékař, kde se věnuje především problematice alogenních transplantací hemopoetických buněk a intenzivní péči v hematologii. Svoji kvalifikaci si rozšířila na odborných stážích ve Velké Británii – Manchester, Christie Hospital a University of Minnesota, USA.

Obrázek
sm
Zapnuto
12:05 - 12:40
State of the art: ATB stewardship a včasná diagnostika infekčního onemocnění
MUDr. Václava Adámková, Ph.D. & doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK Praha & ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha

MUDr. Václava Adámková absolvovala 3. LF UK a od roku 2010 je primářkou laboratoří Klinické mikrobiologie a ATB centra ÚLBLD ve VFN. Je zároveň členkou výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii. MUDr. Adámková je autorkou mnoha knih týkající se problematiky antibiotik a jejich nadužívání. 

Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská absolvovala 1. LF UK a je lékařkou laboratoří klinické biochemie v ÚLBLD ve VFN. Podílela se na mnoha publikacích v oblasti klinické biochemie. Spolu s MUDr. Adámkovou jsou autorkami několika podnětných přednášek, které kombinují biochemické a mikrobiologické poznatky.

Obrázek
ATB
Zapnuto
12:40 - 13:40
Oběd
Vypnuto
13:40 - 14:15
Poruchy imunity na prahu 21. století
doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové

Doc. Pavlína Králíčková vystudovala LF v Hradci Králové a po ní nastoupila do FN v Hradci Králové na 4. interní kliniku, kde se několik let starala o pacienty s hematoonkologickými onemocněními. V současné době je ve vedení Ústavu klinické imunologie a alergologie ve FN v Hradci Králové a současně vyučuje na LF v Hradci Králové. S nadšením se podílí na výzkumech v oblasti imunologie a alergologie a je autorem mnoha vědeckých poznatků právě v tomto oboru.

Obrázek
3
Zapnuto
14:15 - 14:50
Využití fekálního kalprotektinu v diagnostice a sledování pacientů se střevními chorobami
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE, a.s.

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., se narodil v roce 1959, promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1984. V roce 1999 se habilitoval a v roce 2006 získal hodnost profesora na 1. LF UK v Praze. V roce 1996 založil Pracovní skupinu pro idiopatické střevní záněty ČR, v letech 2010-2014 byl členem ECCO Governing Board. V letech 2014-2018 působil jako předseda výboru ČGS ČLS JEP, od roku 2018 jako první místopředseda. V roce 2011 se stal šéfredaktorem časopisu Gastroenterologie a hepatologie.
Od roku 2009 je přednostou Klinického centra Iscare a.s. a primářem Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty, které založil v roce 2007.

Obrázek
Pikner
Zapnuto
14:50 - 15:25
Jak podávat antibiotika v ambulantní péči
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka

Prof. MUDr. Jiří Beneš vystudoval medicínu na LFH UK, nyní 3. LF UK. Po celou dobu své odborné praxe působí jako lékař a pedagog na klinice infekčních nemocí v pražské Nemocnici Na Bulovce. Zabývá se problematikou bakteriálních infekcí, sepse, infekční endokarditidy, klostridiové kolitidy, metabolismu a antibiotické terapie. Od roku 2004 pořádá víkendové antibiotické kurzy a semináře pro zájemce z různých oborů, zejména infektology a mikrobiology. Je hlavním autorem monografie Infekční lékařství, která získala Cenu rektora UK a Cenu České lékařské společnosti JEP.

Obrázek
Beneš
Zapnuto
15:25 - 15:45
Přestávka na kávu
Vypnuto
15:45 - 16:20
Program časného záchytu osteoporózy a laboratorní vyšetření
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
Oddělení klin. laboratoří, Klatovská nemocnice, a.s.

Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, obor všeobecné lékařství a postgraduální doktorské studium. Je primářem oddělení klinických laboratoří a kostního metabolizmu Klatovské nemocnice a působí také jako odborný asistent Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK v Plzni a Fakulty zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni. Je autorem a spoluautorem více než 40 publikací. Věnuje se také politice, je zastupitelem Plzeňského kraje.

Obrázek
PR
Zapnuto
16:20 - 17:00
Jak se zdravotník může starat o duševní zdraví v 21. století?
prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Radek Ptáček je český klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec a profesor lékařské psychologie. V roce 2000 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor pedagogika psychologie, následně roce 2005 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Titul Ph.D. získal na Fakultě sociálních studií v oboru Obecná psychologie v roce 2006. Habilitoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2015 v oboru lékařské psychologie a v tomtéž oboru se stal v roce 2018 prvním profesorem v ČR. Je autorem řady vědeckých, vzdělávacích nebo popularizačních projektů; mimo jiné hlavním iniciátorem a organizátorem série konferencí a monografií Etika a komunikace v medicíně, za kterou spolu s Petrem Bartůňkem získal ocenění rektora Univerzity Karlovy. Jeho publikace dosáhly v domácí i světové odborné literatuře více než 1000 citací.

Obrázek
Ptáček
Zapnuto
16:45 - 17:00
Diskuse a závěr
Vypnuto

Registrační formulář

Celé jméno:
Telefonní číslo:
Členské číslo ČLK:
Člen SPL ČR
Členské číslo SPL ČR:
Registrační kód
(uplatnění slevy na Vaši registraci naleznete v potvrzovacím e-mailu):
Koupit jako:
Název firmy:
IČO:
DIČ:
Způsob platby:

Obchodní podmínky

gdpr

Beru na vědomí, že během konference budou pořizovány fotografie a videozáznam, což může být použito k propagaci dalších ročníků konference či podobných akcí v obchodních sděleních, tištených materiálech a na internetu včetně sociálních sítí. Souhlas s pořízením těchto záznamů je možné vyjádřit při pořizování fotografií a videa tím, že umožníte pořízení, nesouhlas libovolným jasným signálem fotografovi nebo kameramanovi. Souhlas lze odvolat stejným způsobem jako souhlas se zpracováním osobních údajů dle informací o zpracování osobních údajů.

commercial communications

Nesouhlasím se zasíláním obchodních sdělení